VARFÖR MODULER

Modular construction
Tidseffektivt - Minskad total byggtid

Tillverkningen av modulära byggnader sker samtidigt som det pågående arbetet på byggplatsen, vilket gör att projektet kan slutföras tidigare.

Då produktionen av modulbyggnader och grundläggande arbeten på plats kan utföras samtidigt och monteringen går mycket snabbare än vid traditionell byggande, kan projekt slutföras upp till 50% till 60% snabbare än vid ett platsbygge.

Genom att slutföra en betydande del av arbetet inne i fabriken minskar vi dessutom risken för fördröjningar på grund av väderförhållanden med 60% till 90%.

Byggnader uppförs snabbare och kan utnyttjas tidigare, viket resulterar i snabbare avkastning på investeringen.


Totala kostnadsbesparingar

Med en prefabricerad byggnadsmetod kan du minska dina kostnader i varje fas av tillverkningsprocessen på grund av massproduktion. Du kan till exempel spara material vid upphandlingsfasen, arbetskraft i byggfasen och dessutom på installationseffektivitet och standardisering av utrymmen. Kortare byggnadstid medför lägre omkostnader och systematisk produktion under strikt kvalitetskontroll då en tidigare öppning av en ny anläggning genererar högre avkastning på investeringen (ROI). Detta leder därmed till minskade materialförluster och högre effektivitet vilket är väsentligt för de totala kostnadsbesparingarna.


Minimera byggnadsprocessens miljöpåverkan

Modulär byggnation är ett säkert och grönt alternativ till traditionell byggnation. Forta PRO tillverkar moduler i sluten fabriksmiljö. Nästan allt material som används för vår modulproduktion är naturligt och för engångsbruk, vi använder inga tunga kemikalier eller giftiga material. Det förekommer inga tekniska förbränningsprocesser i framställningen, därför blir koldioxidutsläppet naturligt och i rimlig mängd. Såväl ljudnivå som energiförbrukning är låg, något som man dessutom kontinuerligt försöker förbättra än mer. Vår verksamhet ger inga överblivna rester och ger ingen påverkan på naturen vad gäller mark, luft och vatten.

Byggavfall

Att flytta cirka 80% av byggnationsarbetet från byggplatsen innebär en påtaglig minskning av störningar, buller och luftföroreningar.

För alla aktiva företag är det en enorm fördel att minska arbetet på plats och att därmed dra ner betydligt på de risker som hänger samman med byggnationsarbete.

Då ägare och designers söker efter mer hållbara lösningar för att minska sin miljöpåverkan är modulär byggnad i sig en naturlig lösning. Att bygga i en kontrollerad miljö minskar avfallet, vilket kan uppnås genom att man återvinner material, överblickar lager och skyddar byggmaterialet. Förbättrad kvalitetsledning under hela byggprocessen plus betydligt mindre aktivitet och störning på plats gynnar hållbarheten. Baserat på dessa fakta innebär modulär prefabricerad byggnation ”Grönt Byggande”.

Säkrare byggmiljö

Säkerheten är fortfarande en av de främsta frågorna för byggledningen. Byggjobb innebär av naturliga skäl en mängd risker. Priset för platsolyckor är högt både vad gäller kostnader och kroppsliga följder.

Olyckor innebär extra bördor med onödiga kostnader som borde gå att undvika. En byggmiljö inomhus minskar olycksriskerna för de anställda och förbättrar även arbetsförhållanden på plats med mindre buller och luftföroreningar, samt mindre trafik på plats, vilket gör arbetsområdet till en överlag säkrare miljö. Detta ger också mervärde till entreprenören.

Större flexibilitet och återanvändning - presentation av en flyttbar modulbyggnad

En annan fördel med de särskilt prefabricerade modulerna är att de vid behov enkelt går att flytta. Detta minskar behovet av råvaror och minimerar den nödvändiga energimängden för upprättandet av en byggnad för att efterleva nya krav.

En flyttbar byggnad är en delvis eller helt monterad byggnad som uppfyller gällande regler och förordningar och är tillverkad i en byggnadstillverknings-anläggning med hjälp av ett modulärt byggförfarande. Flyttbara modulbyggnader är särskilt utformade för att kunna återanvändas och moderniseras ett flertal gånger och transporteras till olika byggarbetsplatser.

Flyttbara byggnader används huvudsakligen till arbetsbodar och studenthem och vid andra användningar för mer tillfälliga behov. Modulära byggnader gör det möjligt med snabb leverans, enkel flyttning, ombyggnad till låg kostnad, snabbare avskrivningsplaner och stor flexibilitet. De här byggnaderna är viktiga när det kommer till sådant som snabbt uppförande, tillfälliga utrymmen och då man måste kunna flytta byggnaderna.

Kontakta oss

Forta PRO Kontor

  • Jurkalnes Street 15/25 - 221,
    Riga, Lettland, LV-1046

Telefon: + 371 67 32 32 34

E-post: [email protected]

Kontakta oss