VARFÖR MODULER

Modular construction
Tidseffektivt - Minskad total byggtid

Tillverkningen av modulära byggnader sker samtidigt som det pågående arbetet på byggplatsen, vilket gör att projektet kan slutföras tidigare.

Då produktionen av modulbyggnader och grundläggande arbeten på plats kan utföras samtidigt och monteringen går mycket snabbare än vid traditionell byggande, kan projekt slutföras upp till 50% till 60% snabbare än vid ett platsbygge.

Genom att slutföra en betydande del av arbetet inne i fabriken minskar vi dessutom risken för fördröjningar på grund av väderförhållanden med 60% till 90%.

Byggnader uppförs snabbare och kan utnyttjas tidigare, viket resulterar i snabbare avkastning på investeringen.


Totala kostnadsbesparingar

Med en prefabricerad byggnadsmetod kan du minska dina kostnader i varje fas av tillverkningsprocessen på grund av massproduktion. Du kan till exempel spara material vid upphandlingsfasen, arbetskraft i byggfasen och dessutom på installationseffektivitet och standardisering av utrymmen. Kortare byggnadstid medför lägre omkostnader och systematisk produktion under strikt kvalitetskontroll då en tidigare öppning av en ny anläggning genererar högre avkastning på investeringen (ROI). Detta leder därmed till minskade materialförluster och högre effektivitet vilket är väsentligt för de totala kostnadsbesparingarna.


Forta PRO:s huvudsakliga principer för modulteknik

Den största fördelen med Forta PRO:s modulära byggnadsteknik är tillämpningen av en styv stålkonstruktion. Den bärande modulstrukturen tillverkas av stål. Som brandskydd för de bärande konstruktionerna används cementfiberskivor, mineralull och brandskyddsfärg.

Forta PRO:s modulbyggnader med åtta våningar kan uppföras utan armering. Höghus kräver en betongkärna för att kunna stå emot belastning i sidled från modulerna.

I enlighet med Forta PRO:s produktionsteknik används skruvförband för montering av modulramarna. Modulerna monteras direkt på bottenplattan eller stålramen.

Väggarna består av gipsskivor och lätta stålramsystem. Som isolering används mineralull. Alla övriga material är projektspecifika och CE-certifierade.

Med Forta PRO:s linjära produktionslinjer kan man kvalitetskontrollera och testa var och en av modulerna i varje skede av produktionen. Modulerna kontrolleras minst 20 gånger vid varje produktionsstation. Varje modell har ett pass med komplett produktionshistorik.

Modulbyggnader innebär snabb leverans, billig omkonfigurering, snabbare avskrivningstider och en enormt flexibilitet.

Modular technology Modular technology
Modular technology
Omfattningen av modulära arbeten

Forta PRO uppfyller alla kundkrav när det gäller värmeisolering, akustik, brandskydd, vindskydd osv. Kunden behöver bara ange sina önskemål innan Forta PRO:s konstruktionsgrupp påbörjar utformningen. Brandskyddskraven uppfylls genom extra beläggning på bärande komponenter.

När Forta PRO är klar med montering och tätning har kunden en väderskyddad byggnad som är klar för fasadbeklädnad. Beroende på fasadlösning avtalar parterna under projekteringsfasen om monteringen av fasaden. Det finns olika fasadalternativ, som exempelvis cementskivor, tegel, trä, metall och glas, för att bara nämna några.

Modulerna utformas och tillverkas med schakt och dragningar för uppvärmning, ventilation, el och VVS (MEP). Uttagen ansluts till stigarledningar och fördelningsrör på plats efter det att modulerna monterats.

Korridorerna är oftast inte färdiga utan görs klart på plats så att schaktens korridorsida kan hållas öppen för anslutning av stigarledningar på plats. Med denna metod kan el och VVS anslutas utan att man behöver gå in i modulrummen.

När är modullösningar som mest effektiva?

Upprepade moduler är det mest effektiva. Varje skillnad mellan olika typer inverkar på konstruktions- och produktionstiden samt även kostnaderna. Det är också kostnadseffektivt att låta utrymmena möbleras och utrustad helt på fabriken eftersom man då minimerar det avslutande arbetet på plats.

Den optimala storleken för en modul är upp till H 3,25 m x B 4 m x L 13,6 m. Forta PRO:s teknik gör det möjligt att bygga större moduler vid behov, och måtten beräknas då främst med tanke på effektiv logistik och transport. Beroende på var byggplatsen är belägen kan storleken variera.

Modular technology
Minimera byggnadsprocessens miljöpåverkan

Modulär byggnation är ett säkert och grönt alternativ till traditionell byggnation. Forta PRO tillverkar moduler i sluten fabriksmiljö. Nästan allt material som används för vår modulproduktion är naturligt och för engångsbruk, vi använder inga tunga kemikalier eller giftiga material. Det förekommer inga tekniska förbränningsprocesser i framställningen, därför blir koldioxidutsläppet naturligt och i rimlig mängd. Såväl ljudnivå som energiförbrukning är låg, något som man dessutom kontinuerligt försöker förbättra än mer. Vår verksamhet ger inga överblivna rester och ger ingen påverkan på naturen vad gäller mark, luft och vatten.

Byggavfall

Att flytta cirka 80% av byggnationsarbetet från byggplatsen innebär en påtaglig minskning av störningar, buller och luftföroreningar.

För alla aktiva företag är det en enorm fördel att minska arbetet på plats och att därmed dra ner betydligt på de risker som hänger samman med byggnationsarbete.

Då ägare och designers söker efter mer hållbara lösningar för att minska sin miljöpåverkan är modulär byggnad i sig en naturlig lösning. Att bygga i en kontrollerad miljö minskar avfallet, vilket kan uppnås genom att man återvinner material, överblickar lager och skyddar byggmaterialet. Förbättrad kvalitetsledning under hela byggprocessen plus betydligt mindre aktivitet och störning på plats gynnar hållbarheten. Baserat på dessa fakta innebär modulär prefabricerad byggnation ”Grönt Byggande”.

Modular technology
Säkrare byggmiljö

Säkerheten är fortfarande en av de främsta frågorna för byggledningen. Byggjobb innebär av naturliga skäl en mängd risker. Priset för platsolyckor är högt både vad gäller kostnader och kroppsliga följder.

Olyckor innebär extra bördor med onödiga kostnader som borde gå att undvika. En byggmiljö inomhus minskar olycksriskerna för de anställda och förbättrar även arbetsförhållanden på plats med mindre buller och luftföroreningar, samt mindre trafik på plats, vilket gör arbetsområdet till en överlag säkrare miljö. Detta ger också mervärde till entreprenören.

Större flexibilitet och återanvändning - presentation av en flyttbar modulbyggnad

En annan fördel med de särskilt prefabricerade modulerna är att de vid behov enkelt går att flytta. Detta minskar behovet av råvaror och minimerar den nödvändiga energimängden för upprättandet av en byggnad för att efterleva nya krav.

En flyttbar byggnad är en delvis eller helt monterad byggnad som uppfyller gällande regler och förordningar och är tillverkad i en byggnadstillverknings-anläggning med hjälp av ett modulärt byggförfarande. Flyttbara modulbyggnader är särskilt utformade för att kunna återanvändas och moderniseras ett flertal gånger och transporteras till olika byggarbetsplatser.

Flyttbara byggnader används huvudsakligen till arbetsbodar och studenthem och vid andra användningar för mer tillfälliga behov. Modulära byggnader gör det möjligt med snabb leverans, enkel flyttning, ombyggnad till låg kostnad, snabbare avskrivningsplaner och stor flexibilitet. De här byggnaderna är viktiga när det kommer till sådant som snabbt uppförande, tillfälliga utrymmen och då man måste kunna flytta byggnaderna.

Modular technology