Sjukvård

Sjukhus

Forta PRO använder avancerade prefabricerade konstruktionslösningar för att kunna erbjuda sjukvårdsbyggnader i modulform som en snabb konstruktionslösning, med minimal störning för omgivningen. Med de avancerade fabrikslösningarna kan Forta PRO påskynda tidtabellen på ett sätt som inte går att uppnå vid ett platsbygge. Våra moduler kan definieras som rum av ”Medical Grade”, vilket uppfyller kraven på den medicinska vården i en sjukvårdsanläggning.

Att skydda patienternas hälsa kan vara något av det svåraste för sjukhus och andra vårdinrättningar under en byggfas. Alla byggprojekt, oavsett hur väl de hanteras, innebär i alla fall en viss del byggdamm och skräp. På de flesta byggplatser är detta inget problem, men på ett sjukhus kan det innebär livsfara om det inte hanteras på rätt sätt.

Att flytta cirka 80% av byggverksamheten till en plats utanför själva byggområdet minskar avsevärt störningarna för de dagliga aktiviteterna och även för infektionsrisker (att kontrollera infektioner är det allra svåraste inom sjukhusbyggande).

De prefabricerade lösningarnas mått, utformning och den arkitektoniska formgivningen kan enkelt anpassas efter kundernas specifika behov. Montaget av de prefabricerade modulerna sker snabbt endera som utbyggnad eller tillbyggnad till befintliga huskroppar, med minimal påverkan på de dagliga rutinerna.

Prefabricerade operationssalar

Forta PRO erbjuder flera typer av operationssalar, däribland Allmänkirurgi och Extremt ren kirurgi. Var och en av dessa kommer som en omfattande autonom lösning med förrum, tvättrum, operationssal och teknisk zon.

Prefabricerade lösningar för mått, planritningar och arkitektonisk utformning kan enkelt anpassas till kundernas specifika behov. De prefabricerade modulerna kan enkelt installeras i ett befintligt sjukhusområde med minimal inverkan på de dagliga rutinerna. Lösningen kan vara permanent eller tillfällig, till exempel under en renovering av de befintliga operationsutrymmena.

Forta PRO erbjuder operationssalar som exempelvis:

  • Forta PRO cube Minimalt förberedelserum
  • Forta PRO cube Allmänkirurgisk operationssal
  • Forta PRO cube Operationssal för endoskopi/laparoskopi
  • Forta PRO cube Operationssal för oftamologi och ÖNH
  • Forta PRO cube Extremt rena operationssalar