FAQ

Detta är ett förfarande som uppför en byggnad utanför själva byggarbetsplatsen i kontrollerade förhållanden inne i en anläggning, med samma material och utformade och enligt samma regler och normer som konventionellt byggda anläggningar. Byggnaderna tillverkas i 3D-"moduler" som då de sätts samman på plats ser likadana ut vad gäller utformning och egenskap som de flesta snygga, traditionellt uppförda anläggningar.

När modulerna är klara skickas de till platsen och sätts ihop. Modulinstallation innefattar ledningsanslutningar för mekaniska och elektriska system, exteriör och interiör ytbeläggning där så är tillämpligt. Det sista byggsteget innebär komplettering av yttre system som fasadbeklädnad och takkomponenter samt inre utrymmen som lobby, trapphus och hisschakt.

Tillverkningsanläggningar har strikta kvalitetskontroll-program med oberoende inspektioner och testprotokoll vilket ger överlägsen kvalitet på byggandet i varje steg på vägen.

Jämfört med traditionell byggnation innebär modulär byggnation att cirka 90% av byggnadsaktiviteten flyttas från själv byggplatsen, avsevärt minskade störningar och fordonstrafik på platsen samt en allmän förbättring av säkerheten.

Modulär byggnadsteknik liknar den linjära produktionslinje som man ser inom bilindustrin. Vanligtvis innefattar ett modulärt byggnadsprojekt fyra stadier. Först tas designen fram av utvecklaren och en plan som godkänns av reglerande myndigheter. Andra steget innebär montering av modulkomponenter i fabriken, tredje steget är transport av moduler till byggplatsen och i fjärde steget monteras modulenheterna ihop till en byggnad.

Faktum är att alla typer av byggnader som kan byggas med vanliga byggmetoder också kan byggas med modulsystem: skolor, sjukhus, hotell, lägenheter, butiker med mera går att bygga med modulär teknik.

Tillverkningen av moduler utanför byggplatsen kräver mer samordning under design-/byggprocessen vilket gör att utvecklare måste fatta tidigare beslut.

Fasaden på modulbyggnader skiljer sig inte från de som finns på traditionellt uppförda byggnader och använder helt och hållet samma ytbeläggningsmaterial som vid vanliga byggen.

Vid modulär byggnation måste varje modul lyftas och placeras enligt planmodellen. Huvudsakliga tillbehör är anslutna till varje modul och gränslinjer mellan modulerna ansluts och förseglas. Vi utför ett test för att säkerställa att arbetet på plats har format de monterade modulerna till en integrerad komplett uppbyggnad.

Modulbyggnation använder helt och hållet samma material som vid vanlig byggnation.

Under utformningen och produktionen tar man med i beräkningen de extra belastningar som våra moduler utsätts för under lyft och transport, och extra tillfälliga eller permanenta förstärkningsstänger läggs till på en specifik plats för att dämpa denna extra belastning och skydda modulbyggnaden

Ja. Modulbyggnader lever upp till och överskrider ofta samma bygg- och brandsäkerhetsnormer som traditionellt uppförda byggnader. Faktum är att moduler är byggda för att klara transporten från fabriken till platsen och har extra förstärkning.

Modulbyggnader har helt och håller samma samma former på taken som traditionella byggnader. Taken kan utformas antingen som en integrerad eller separat del av modulerna.

Det är ingen skillnad. "Modulära byggnader", "prefabricerade byggnader" och "förkonstruerade byggnader" är alla termer för byggnader som tillverkas någon annanstans än på byggplatsen i en kontrollerad fabriksmiljö och som sedan monteras på plats när platsarbetena är färdiga.

Nej. Vi kan bygga både enplans fastigheter och höga byggnader. Storlek och utformande av moderna modulbyggnader är praktiskt taget obegränsat.

Ja. Vi har erfarenhet av att tillhandahålla modulära byggnadslösningar för miljöer med höga ljudkrav, som sjukvård, lägenheter, hotell och skolor.

Ja. Den modulära byggnaden går att bygga ut och flytta. Om du räknar med en framtida expansionen, eller att eventuellt flytta till en ny plats, är båda möjliga med hjälp av vårt designteam om du tar upp detta med oss i början. Praktiskt taget alla modulbyggnader kan flyttas. Vissa monteringsmetoder är mer lämpliga för nedtagning och flytt. Om du vet att din byggnad kommer behöva flyttas, tala då igenom detta med din representant från Forta PRO för att välja bäst monteringsmetod.

Våra byggnadsingenjörer kan ”modulera” alla befintliga ritningar och kan hjälpa arkitekten att ta fram rätt byggnadsritningar för kunden samt hantera de modulära byggnadsreglerna.

Givetvis. Precis som som vid vanlig byggnation måste vi ta hänsyn till alla föreskrifter och den specifika platsens seismiska parametrar ingår i vår datoriserade modellberäkning för att garantera full hållbarhet.

Kunder associerar ofta modulär design med rektangulära continers utan någon arkitektonisk kreativitet. Visst, den modulära tekniken utgår från modulenheter, vanligtvis i rektangulär form, som ansluts till varandra för att bilda den kompletta byggnaden. Samma flexibilitet i designen som vid byggnation i betong går inte att uppnå lika enkelt i en modulkonstruktion. Men med en kombination av arkitektoniska/andra yttre dekorativa ytmaterial och glaspartier kan modulerna formas till spännande och funktionella byggnader.

Storleken på modulen beror på projektets och den logistiska planen. Vårt team erbjuder olika storlekar och höjder för att tillgodose kundens behov. Alla större mått kan enkelt levereras som en smart kombination av modulernas basmodell. Så länge modulen går att frakta, kan vi leverera och montera!